Damga Vergisi Nedir?

Damga Vergisi, Türkiye’de çeşitli resmi belgeler üzerinden alınan bir vergi türüdür. Bu vergi, hukuki ve ekonomik ilişkilerin belgelenmesi amacıyla düzenlenen çeşitli kağıtlar üzerinden tahsil edilir. Damga Vergisi’nin tarihçesi Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanır ve günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygulanmaya devam etmektedir.

Damga Vergisi Hesaplayıcı

Hesaplamak istediğiniz kağıt türünü seçip tutarı girerek ödemeniz gereken damga vergisi öğrenebilirsiniz.

Damga vergisi ayrıca, resmi işlemler ve belgeler üzerinden alınan, belgelerin hukuki geçerlilik kazanması ve kayıt altına alınması amacıyla tahsil edilen bir vergidir. Bu vergi, birçok farklı türde belgeye uygulanabilir ve belgenin niteliğine göre değişen oranlarda hesaplanır.

Damga Vergisi Oranı: 2024

Kâğıt Türü Ücret (Türk Lirası)
I. Akitlerle İlgili Kâğıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar  
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler 0,948 ‡
2. Kira mukavelenameleri 0,189 ‡
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri 0,948 ‡
4. Tahkimnameler ve sulhnameler 0,948 ‡
5. Fesihnameler 0,189 ‡
6. Karayolları Trafik Kanunu’na göre kaydı ve tescili yapılmış ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler 0,189 ‡
7. Hazinenin özel mülkiyetinde ya da hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri 0,948 ‡
8. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri 0 TL
9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımı ihalelerinde düzenlenen sözleşmeler 0,948 ‡
10. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında düzenlenen sözleşmeler  
a) Taksitle satış sözleşmesi 0,948 ‡
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri 0 TL
c) Uzun süreli ya da devre tatil sözleşmeleri 0,948 ‡
ç) Paket tur sözleşmeleri 0,948 ‡
d) Abonelik sözleşmeleri 0,948 ‡
e) Mesafeli satış sözleşmesi 0,948 ‡
11. 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamındaki sözleşmeler 0,948 ‡
12. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile düzenlenen  
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri 0,948 ‡
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri 0,948 ‡
13. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmeler  
a) Toptan doğal gaz satışı sözleşmeleri 0,948 ‡
b) Tüketicilere doğal gaz satışı sözleşmeleri 0,948 ‡
14. Kat karşılığı ya da hasılat paylaşımı içeren inşaat sözleşmeleri 0 TL
15. Alt yükleniciler ile yapı müteahhitleri inşaat taahhüt sözleşmeleri 0 TL
16. Kat karşılığı şeklinde ya da hasılat paylaşımlı inşaat işlerinin danışmanlık sözleşmeleri 0 TL
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri 0 TL
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar  
1. Tahkimnameler 467,20 ₺
2. Sulhnameler 467,20 ₺
3. Turizm firmaları ile seyahat acentelerinin aralarındaki kontenjan sözleşmeleri 2.628,80 ₺
II. Kararlar ve Mazbatalar  
1. Resmî heyetlerden, meclisten ve idari davalarla ilintili olmaksızın Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlar  
a) Belli parayı ihtiva edenler 0,948 ‡
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler 467,20 ₺
2. İhale kanunlarına tabi olan ve olmayan resmî daire ve kamu tüzel kişiliği bulunanların her türlü ihale kararları 0,569 ‡
III. Ticari İşlemlerde Kullanılan Kâğıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler  
a) Emtia senetleri  
aa) Makbuz senedi (Resepise) 160,30 ₺
ab) Rehin senedi (Varant) 94,60 ₺
ac) İyda senedi 14,70 ₺
ad) Taşıma senedi 3,40 ₺
b) Konşimentolar 94,60 ₺
c) Deniz ödüncü senedi 0,948 ‡
d) İpotekli borç senedi, irat senedi 0,948 ‡
2. Ticari belgeler  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 160,30 ₺
b) Resmî dairelere ve bankalara gösterilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri  
ba) Bilançolar 360,10 ₺
bb) Gelir tabloları 171,90 ₺
bc) İşletme hesabı özetleri 171,90 ₺
c) Barnameler 14,70 ₺
d) Tasdikli manifesto nüshaları 69,80 ₺
e) Ordinolar 3,40 ₺
f) Gümrük idarelerine verilen beyan formları 69,80 ₺
IV. Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar  
1. Makbuzlar  
a) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarından doğan ödemeler nedeniyle şahıslar tarafından resmî dairelere verilen ve belirli bir tutarı ihtiva eden makbuz, ibra senetleri ile bu ödemelerin hesaplara aktarılmasını ya da nakil, emir, havale ve tediyesini temin eden kâğıtlar 0,948 ‡
b) Maaş, ücret, gündelik ve huzur hakkı gibi hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ya da bu ödemelerin hesaplara nakil, emir, havale ve tediyesini temin eden kâğıtlar 0,759 ‡
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar ya da bu mahiyetteki senetler 0,759 ‡
d) İcra dairelerinin resmî daireler adına şahıslara yapılan para ödemeler için düzenlediği makbuzlar 0,759 ‡
2. Beyannameler (Sadece bir nüshası vergiye tabi olanlar)  
a) Yabancı ülkelerden gelen posta gönderilerindeki gümrük liste beyannamelerindeki her bir madde için 3,40 ₺
b) Vergi beyannameleri  
ba) Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi 467,20 ₺
bb) Kurumlar Vergisi beyannamesi 624,10 ₺
bc) Katma Değer Vergisi beyannamesi 308,30 ₺
bd) Muhtasar beyannameler 308,30 ₺
be) Diğer vergi beyannameleri (Damga Vergisi beyannamesi dışındakiler) 308,30 ₺
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 624,10 ₺
d) Belediyelere ve il özel idarelerine teslim edilen beyannameler 228,80 ₺
e) Sosyal güvenlik kurumlarına beyan edilen sigorta prim bildirgeleri 228,80 ₺
f) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesiyle muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesi sonucunda oluşturulan beyannameler 365,20 ₺
3. Tabloda yazılı belgelerden 1,00 Türk Lirasının üzerinde nispi ve maktu vergiye tabi kâğıtların resmî daireye ibraz edilecek özet, nüsha ve tercümeleri

Damga Vergisi Hesaplama: Nasıl Hesaplanır?

Damga vergisi hesaplama, oluşturduğumuz araç yardımıyla kağıt türü seçilip tutar girilerek kolaylıkla hesaplanabilir.

Damga vergisi hesaplamanın yanı sıra KDV Hesaplayıcı sayfamıza giderek Katma Değer Vergisi tutarlarını hesaplayabilirsiniz.

Damga Vergisi Nasıl Ödenir?

Damga vergisi günümüzde vergi daireleri, kişilerin anlaşmalı bankaları ve hatta Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesi aracılığıyla kolaylıkla ödenebilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sayfasından damga vergisi tutarlarını ödemek için sayfamızın girişindeki bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Sözleşme Damga Vergisi Hesaplama

Sözleşme damga vergisi hesaplama için aracımızda bulunan kağıt türlerinden sözleşme türünü seçebilir ve kolaylıkla ödemeniz gereken miktarı hesaplayabilirsiniz.

Kira Sözleşmesi Damga Vergisi Hesaplama

Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama için oluşturduğumuz hesaplayıcı araç yardımıyla kağıt türünü seçebilir ve doğrudan tutar girerek ödenmesi gereken vergi miktarını kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.